Friday, 05/06/2020 - 06:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THPT Yên Dũng số 2
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị CBGVNV hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam cùng chung tay chống dịch COVID-19

    UBND TỈNH BẮC GIANG                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: /SGDĐT-VP                                                                                                                                                           Bắc Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 V/v tham gia ủng hộ phòng 

    chống dịch Covid-19 

                                      Kính gửi: - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;

                                                      - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. 

   Thực hiện lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang ngày 18/3/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

 1. Phối hợp với Công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, người lao động trong đơn vị hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang nhằm tạo thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

 2. Đối tượng vận động: Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc trong ngành giáo dục và đào tạo. 

3. Thời gian thực hiện đợt vận động: Từ 17/3/2020 đến hết ngày 30/4/2020. 

4. Hình thức ủng hộ:

 - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ bằng tiền mặt, hoặc các nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch Covid-19. 

- Kết quả ủng hộ các đơn vị gửi về Sở Y tế tỉnh Bắc Giang (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh), địa chỉ đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, số tài khoản: 111 000 110 150 tại Ngân hàng Cổ phần Thương mại Công thương Việt Nam, chi nhánh Bắc Giang; hoặc Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, số tài khoản: 3761.0.1062613, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang. 

(Gửi kèn văn bản của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang ngày 18/3/2020) Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nội dung trên và báo cáo kết quả vận động ủng hộ về Văn phòng Sở GD&ĐT theo địa chỉ Email: vanphong@bacgiang.edu.vn trước ngày 10/5/2020./. 

Nơi nhận:

 - Lưu: VT. Bản điện tử: 

- Như trên; - UBMTTQ tỉnh (phối hợp);

 - Sở Y tế (phối hợp); 

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;

 - Lãnh đạo Sở GD&ĐT, CĐN. KT. 

                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                             Nguyễn Văn Thêm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết